There are no breaking news at the moment

สิ่งที่จำเป็นในการปลูกต้นไม้ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก เช่น ช้อนปลูก ส้อมพรวน และบัวรดน้ำ รวมถึงเมล็ดพันธุ์หากต้องการเพาะต้นกล้าเอง